خدای اطلسی ها باتو باشد

پناه بی کسی ها با توباشد

تمام لحظه های خوب یک عمر

بجز دلواپسی ها با تو باشد

***********

زندگی بال وپری دارد با وسعت مرگ پرشی دارد بهاندازه عشق.....

                                 

                                                      سهرابسپهری

/ 0 نظر / 6 بازدید