اس ام اس عاشقانه مخصوص عید نورروز

انسان مانند رودخانه است هرچه عمیق تر باشد آرامتر است .

************

از هزاران یک نفر اهل د لند مابقی تندیسی از آب و گلند .

************

مهم نیست که زمین بخوری ، مهم این است بتونی بلند شی .

************

تو سرزمین فقرا هر چی که هست مال خدا ، غیر دل سوخته من ، اونم باشه مال شما .

************

عاشقی را شرط اول ناله فریاد نیست ، هر که از جان نگذرد معشوق نیست ، عاشقی مقدور هر عیّاش نیست ، غم کشیدن صنعت نقاش نیست.

************

در قطره اشکم همه دم نقش تو دیدم ، این هدیه خوبیست که از آب گرفتم ، هرگز نتوانی که زمن دور بمانی چون عکس تو را در دل خود قاب گرفتم.

************

کار ما نیست شناسایی  راز گل سرخ ، کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم.

************

/ 0 نظر / 4 بازدید