smsجدید عاشقانه

…………………………..

مرد کلمه را کشف کرد و مکالمه را اختراع کرد ، زن مکالمه رو کشف و شایعه را اختراع کرد

مردکشاورزی راکشف کرد وغذا اختراع شد ، زن غذا را کشف و رژیم غذایی را اختراع کرد

مرد دوست داشتن را کشف کرد و عشق اختراع شد ، زن عشق را کشف و ازدواج را اختراع کرد

مردتجارت را کشف کرد و پول اختراع شد ، زن پول را کشف کرد وخرید کردن را اختراع کرد

از اون به بعد مرد چیهای یادی کشف کرد ولی زن همچنان مشغول خرید بود !

…………………………………………

 

اگر یک روز یه پروانه اومد نشست روی شونت ، نرونش ، چون من آدرس قشنگ ترین گل دنیا را بهش دادم

.

.

.

بذار یه کم استراحت کنه ، خودش میره پیداش می کنه !

...............................................................

/ 0 نظر / 9 بازدید